Miért AM?

 

Miért „Adventizmus Megrázása”?

1844. október 22-i nagy csalódás után Isten gondviselése egy prófétai mozgalmat hozott létre, hogy hirdesse az evangéliumot – a Hetednapi Adventista Egyházat. Az evangélium üzenete utoljára hangzik most, mint egy utolsó kegyelmi felhívásként a világ számára. Az üzenetet ez a tiszta egyház hirdeti, amely „szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor?”

„A megrázásnak hamarosan meg kell történnie az egyház megtisztítása érdekében.” (2SG, 284. o.) A 2019-ben indított „Adventizmus Megrázása” weboldal célja, hogy támogassa azokat, akik szeretik ezt a prófétai mozgalmat és a rá bízott küldetést. Bizalommal tekintünk e prófétai mozgalom dicsőséges diadalára, amely a munkáját feddhetetlenségben fejezi majd be.

Gyakran feltett kérdések

 Hogyan jellemeznéd néhány szóval a webhely tevékenységét és célját?

Az „Adventizmus Megrázása” egy olyan webhely, amely támogatja a Hetednapi Adventista Egyházra bízott munkát és üzenetet. Ezen az oldalon található összes anyag erre a célra készült. Bár szeretnénk a webhelyet csak az evangéliumnak szentelni, rá kell mutatnunk azokra a veszélyekre is, amelyek az egyházunkra leselkednek a hamis „evangéliumok” sorainkban való jelenléte által. Míg egyrészt az ezen az oldalon található anyagok bemutatják az evangélium üzenetét, másrészt felhívjuk a figyelmet az adventizmus számára idegen evangéliumokra, amelyeket azonban a legbecsültebb adventista előadók vagy írók hirdetnek. Hisszük, hogy Isten erre az egyházra bízta az utolsó kegyelmi üzenetét, amelyet el kell juttatnunk a világnak, és bizalommal tekintünk e prófétai mozgalom dicsőséges diadalára, amely munkáját feddhetetlenségben fejezi majd be.

A tény, hogy ezekben a nehéz napokban az egyház nem tükrözi az Úr akaratát, elkeseredéshez ad okot, de nem csüggeszt el. Isten szava garanciát jelent arra, hogy azok, akik az egyházhoz tartoznak, meg lesznek próbálva és rostálva, és bár többségük nem megy át a próbán, egy maradék marad, aki az Urat tiszteli azáltal, hogy engedelmeskedik minden parancsolatának.

A megrázás ideje, amelyet most élünk át, egy speciális felkészülést igényel, ezért feltétlenül szükségesnek tartjuk a webhely megjelenését. Biztosak vagyunk abban, hogy Istennek vannak olyan emberei, akik szeretik az igazságot, és kiállnak mellette, minden megpróbáltatás ellenére. Reméljük, hogy a témák bemutatása által a Szentlélek képes felébreszteni bennünket Laodicea sajátos langymelegségéből, ezáltal meggyorsíthatjuk a Megváltó visszatérését.

Miért „Adventizmus Megrázása” a webhely neve?

Isten népének át kell mennie egy megtisztulási folyamaton, amelyet megrázásának hívnak: „A megrázásnak hamarosan meg kell történnie, hogy megtisztítsa az egyházat.” (Ellen White, Spiritual Gifts, 2. kötet, 284. o.) A megrázást legalább két cselekedet okozza -ellenkezés a hű tanúbizonyság üzenetével és az eretnekségek jelenléte az egyházban:

„Megkérdeztem, mit jelent a megrázás, amit láttam, és közölték, hogy a Laodiceának intézett hű Tanúbizonyságnak igaz bizonysága idézi elő. Ez hatással lesz a befogadó szívére, és arra készteti, hogy magasra emelje a mércét, és helyesen mutassa be az igazságot. Egyesek nem helyesen fogják képviselni ezt a bizonyságot. Fellázadnak ellene, és EZ okozza majd a megrázást Isten népe között.” (Bizonyságtételek 1 kötet)

 „Amikor hamis elméletek bevezetése által elindul a megrázás, ezek a felületes olvasók, akiknek semmiféle horgonyuk nincs, olyanok lesznek, mint a mozgó homok.” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 112. o.)

A weboldal célja, hogy a hetednapi adventistáknak és a barátkozóknak tanulmányi anyagokat nyújtson erről a két dologról, ami a megrázást okozza. A webhely neve azt szuggerálja, hogy az oldal azt a két elemet dolgozza fel, amelyekről Ellen White azt mondta, hogy szerepet játszanak az egyház tisztulási folyamatában.

Szüksége van az adventizmusnak a megrázásra?

A választ erre a kérdésre megtaláljuk a prófétaság lelkének üzeneteiben:

„A New York-i Oswegoban, 1850. szeptember 7-én az Úr megmutatta nekem, hogy nagy munkát kell elvégezni a nép érdekében, hogy állva maradhasson az Úr nagy napjának viadalában. Felhívták a figyelmemet azokra, akik adventistáknak vallják magukat, de elutasítják a jelenvaló igazságot, és láttam, hogy csoportjuk szétmorzsolódik, és az Úr keze ott van közöttük, amely megosztja és szétszórja őket most, az aratás idején, hogy a közöttük lévő értékes gyöngyök, akiket korábban megtévesztettek, nyitva tudják tartani a szemüket, és lássák valódi állapotukat.

Most, amikor az Úr hírnökei bemutatják nekik az igazságot, készek meghallani és látni annak szépségét és harmóniáját, és elválni a tévedésektől és azoktól, akikkel korábban egy úton jártak, és elfogadják a drága igazságot, hogy megálljanak ott, ahol meghatározhatják helyzetüket.” (Tapasztalatok és látomások).

 A megrázás olyan esemény, amit mindig az emberek előtt kell tartani?

„Megrázásnak kell lennie Isten népe között; de ez nem a jelenvaló igazság, amelyet hirdetnünk kell; hanem a bemutatott igazság elutasításának az eredménye.” (3MR-ben, 33. o.)

Amint ebben az idézetben is látjuk, a megrázás nem az az igazság, amelyre a gyülekezeteknek szükségük van. A megrázás nem a jelenvaló igazság, hanem a hű Tanúbizonyság üzenetének elutasítása, és a hamis tanítások elfogadása. Ezért nem maga a megrázás a célpontja ennek a webhelynek, hanem az Adventista Egyházra rábízott jelenvaló igazság.

Mi a hű Tanúbizonyság üzenete?

Ellen White a következőképpen azonosította az üzenetet:

„Isten üzenete a Laodiceai gyülekezetnek az, amit A. T. Jones és E. J. Waggoner által küldött hozzánk, és jaj annak, aki kijelenti, hogy hisz az igazságban, és mégsem tükrözi másokra Isten sugarait.” (1888 anyag, 1052. o)

„A laodiceai üzenet hirdettetik. Hirdesd ennek az üzenetnek minden fázisát, bárhol a Gondviselés megnyitja az utat. A hit általi megigazulást és Krisztus igazságának témáit kell bemutatni a pusztuló világnak.” (1888 anyag, 1054. o.)

Jézus üzenete a végidők Egyházának, amely magában foglalja azt a felhívást, hogy hit által fogadja el Igazságát.

Ez a webhely és a benne szereplő anyagok kritikát is tartalmaznak a Hetednapi Adventista Egyházról?

A válasz határozott NEM. A valódi kritikát Isten egyházával szemben azok teszik, akiket zavarnak az üzenetek, amelyeket Isten ránk bízott, és amelyeket evangélikál és/vagy világi eszmékkel helyettesítenek (vagy összekevernek). Ezeket prédikációk, könyvek, weboldalak, újságok által terjesztik. Meggyőződésünk, hogy egy nyitott és nyilvános állásfoglalásra van szükség azzal szembe, amit adventizmusnak nyilvánítanak ki, és ez nem az adventizmus kritizálását jelenti, hanem a bibliai és a prófétaság lelkére alapuló elemzést, azoknak az idegen elképzeléseknek, amelyeket sorainkban hirdetnek különféle eszközökön keresztül. A webhely teológiai és adminisztratív gondolatokat és koncepciókat elemez, nem személyeket. Míg a hibákat szembesíteni kell az „Így van megírva!” igazsággal, az embereknek szeretettel kell bemutatni az evangéliumot.

A webhelyen található írók, cikkek és előadások az egyház ellen vannak, disszidensek?

Noha egyesek szenvedélyesen annak tartják őket, a webhelyen található egyetlen szerző vagy előadó sincs az adventista egyház vagy az igazság ellen. Egyesek lelkészek, tanárok, szerkesztők voltak, vagy még mindig azok, és semmivel sem alábbvalók azoknál, akik megvetik őket, és ugyanazon próbákon mennek keresztül. Nem támogatunk senkit, aki felszólal az Adventista Egyház ellen.

Miért teszitek nyilvánossá az egyház gyengeségeit?

A választ két részre osztjuk.

1) Ha a kérdést ebben a formában teszik fel – és általában véve, így teszik fel – meg kell jegyeznünk, hogy a kérdés által elismerik, hogy gyengeségek (vagy bármi mást használnak a kérdésben) léteznek az egyházban. Ezek a gyengeségek vannak bemutatva ezen a weboldalon. A weboldal olyan témákat mutat be, mint: a bűn természete, Krisztus természete, a hit általi megigazulás, az utolsó generáció teológiája, az 1888-as minneapolisi ülésszakhoz kapcsolódó események stb. Ha ezek a gyengeségek, amelyeket nyilvánosságra hozunk, azt kérdezzük: „Azok, akik kérdőre vonnak minket, vagy azt mondják, hogy nyilvánosságra hozzuk az egyház gyengeségeit, miért nem tesznek semmit, hogy többé, ők ne hozzák nyilvánosságra azokat, és miért nem oldják meg ezeket a gyengeségeket? Vagy talán a kérdés feltevésének a módja nem más, mint az emberi tudat nyelvi programozása, amely nyilvánvalóan nem tud egyetérteni az egyházi hibák nyilvános bemutatásával – amivel mi sem értünk egyet?”

2) A gyengeségek nem azért nyilvánosak, mert ez a webhely bemutatja őket, hanem azért nyilvánosak, mert a lelkészek terjesztik őket a szószékről, könyvek, folyóiratok és weboldalak által. Ha valamelyik közülünk lévő testvér – általában az, aki vezető pozícióban van – bátran és nyilvánosan beszél a hitünktől való eltérésről, nem téves olyan cikkeket publikálni, amelyek megpróbálják helyrehozni azt a tényt, hogy nagy szégyent hoztunk magunkra. Ez nem más mint a tévedés elismerése, ami valójában az evangélium követelménye. Az adventistáknak, valamint a nem adventistáknak tudniuk kell az igazságot a nagy advent mozgalomról. Ha van valami, ami meglephet, akkor az nem más, mint a következő kérdés: „Miért kellett ezt megtenniük azoknak, akik ezt a weboldalt létrehozták?”