Categories
3 angyal

7. A hit általi megigazulás

 

A hit általi megigazulás

 

Nyilvános szolgálatának elején Jézus megtisztította a jeruzsálemi templomot. Missziója végén ismét megtisztította azt. Ezáltal felhívta a figyelmet az ott történt dolgokra, melyek megszomorították és meggyalázták Istent. A templom megtisztításának azonban volt egy másodlagos célja is. Ami a vallási vezetők engedélyével és bátorításával történt a templomban, az valójában annak a külső megnyilvánulása volt, ami azok szívében lakott, akik abban az időben Isten egyházát alkották. A templom megtisztítása egy gyakorlati és élő leckéje volt annak a tisztításnak, amit Jézus a zsidó közösség minden tagjában véghez akart vinni. A szentély, amelyben Isten lakott, minden zsidónak bizonyságul szolgált, hogy mindegyiküknek templomnak kellene lenni, amelyben Isten lakik.

„(…) a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek (…)” (1Kor 6:19)

„Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és bennük járok; és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek.” (2Kor 6:16 KJV)

„(…) és betöltöm, ami hiányzik a Krisztus szenvedéseiből az én testemben az ő testéért, amely az egyház. Ennek lettem szolgájává Isten megbízásából, amelyet rátok nézve adott nekem, hogy betöltsem az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely el volt rejtve örök időktől fogva és nemzedékek óta, most pedig kijelentette az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének a gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.” (Kol 1:24-27)

Az örök időktől fogva elrejtett titok, vagyis az evangélium titka nem más, mint a „bennetek lévő Krisztus”. A templom megtisztításával Jézus ezt hirdette. A vég idején ez a téma még nagyobb figyelmet követel. Dániel próféciái a mennyei templom tisztítását szemléltetik, amit valójában csak az emberek bűnei szennyeznek be, nem pedig az emberek szentségtelen jelenléte a templomban, vagy vallási sefteléseik.

Ahhoz, hogy a mennyei templom megtisztulhasson, szívünkből ki kell szárítani a bűn forrását. Ez az egyik oka annak, hogy Isten küldi a hármas angyali üzenetet. Az első angyal az örökkévaló evangéliumot hirdeti, bejelenti az ítélet kezdetét az engesztelés napján, és a Teremtő hatalmára és isteni szeretetére irányítja az emberek figyelmét, akiktől elvárja az engedelmességet. A második angyal bejelenti Babilon bukását. A két angyalt egy harmadik angyal követi, amely egy újabb üzenetet hoz Istentől. Isten a hármas angyali üzenetet a föld lakóinak küldte, hogy szeplőtelenné tegye őket a mennyei szentély megtisztítása érdekében. A három angyal üzenete egy egyházat épít arra az egyetlen alapra, amely megtarthat egy egyházat, aki Jézus Krisztus. Pál apostol megértette, hogy csak Krisztus lehet az egyetlen alap, ezért kijelentette:

„Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Ki-ki azonban meglássa mimódon épít reá. Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3:10-11)

Jézus Ádám leszármazottainak testében jött erre a földre, hogy az egyház alapjává válhasson, és a halál kapui sem vehetnek rajta diadalmat. Néhány nappal azelőtt, hogy áldozatul ajánlotta volna magát, Jézus kijelentette, hogy akkor jön el a világvége, amikor az Isten országáról szóló evangélium hirdettetik minden népnek. Majd miközben felfedte magát Jánosnak Pátmosz szigetén, az ember Fia megmutatta a szeretett tanítványának, hogy a föld aratása, vagyis a világvége előtt Isten elküldi a föld lakosainak a hármas angyali üzenetet, amely megérleli a termést a világ végére, és felkészít egy népet az Isten számára.

Figyelembe véve az eddig említett igazságokat, vigyázzunk, hogy egyikünk se építsen másik egyházat egy másik alapra. Csak egy egyház létezik, amelyről a harmadik angyal így beszél: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14:12)

Ebből megérthetjük, hogy a harmadik angyal üzenete nem az ember által kitalált elmélet, nem az egyházi zsinatok kitalált hitvallása, hanem Isten evangéliuma – az Ő hatalma mindazoknak, akik hisznek. A három angyal üzenete sokkal többet jelent, mint amennyit mi vagy mások megérthetnénk. Isten atyai fájdalmában utoljára hirdeti az evangéliumot. Ez az utolsó felhívás a tökéletességre, az utolsó felhívás a megtisztulásra, az utolsó felhívás, mielőtt minden olyan lenne, mint kezdetben – bűn és bűnösök nélkül. Napjainkban olyan időben élünk, amikor a hármas angyali üzenet munkálkodik egy nép elkészítésében, amely megáll az örök igazság alapján.

De miközben ez az üzenet szívünkbe hozza az örökkévalóság visszhangját, mi megállunk és félünk. A harmadik angyal üzenete egy fenyegetést tartalmaz azokkal szemben, akik imádják a fenevadat, és elfogadják annak jelét:

„Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok előtt és a Bárány előtt És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.”

Vajon megértettük azt, hogy ha visszatartunk valamit abból, amit ez a világ adott, visszatartunk abból, amit Ádám adott, ha rajtunk még a földi természetünk uralkodik, akkor mindenképpen imádni fogjuk a fenevadat, és megkapjuk annak jelét? Megértettük, hogy valami olyanra van szükségünk, ami nincs, ami különbözik attól, amit Ádámtól kaptunk? Vajon megértettük, hogy Jézus meg akarja tisztítani azt a templomot, amit az Ő dicsőségére teremtett? Itt van a harmadik angyal üzenete, hogy segítsen nekünk.

De lássuk, hogyan!

A harmadik angyal üzenete csatlakozik a másik két üzenethez, hogy felhívja a figyelmet az előző fejezetben leírt fenevad imádatára. Annyira nagy a fenevad ereje és befolyása, hogy az egész föld követi őt, kivéve azok, akiknél van a szenteknek békességes tűrése, akik megőrzik Isten parancsolatait és Jézus hitét. Túl nagy a kontraszt, hogy észrevétlen maradjon a fenevad és követői, valamint azok között, akiknél van a szenteknek türelme. Túl nyilvánvaló, hogy ne szülessen meg a kérdés: „Milyen erő képesíti ezeket az embereket, hogy ne hajoljanak meg Sátán előtt, és mi által győzedelmeskednek a fenevad felett, mint ahogy olvassuk Jelenések 15. fejezet 2. versében?” A válasz több mint nyilvánvaló. Krisztus, a mi igazságunk, Ő teszi ezt. Csak Ő adhat erőt, amely legyőzheti a fenevad befolyását. Ezt az erőt az evangélium így írja le: „Krisztus ti bennetek van”.

A Jelenések 14:9-12-ben leírt prófétikus jelenet egy olyan népet mutat be, amely harcol a fenevaddal, egy olyan népet, amely győzni fog az evangélium hatalma által. A harmadik angyal üzenete tehát nem más, mint a hit általi megigazulás üzenete. Ellen White megértette ezt, és kijelentette:

„Néhányan megkérdeztek, igaz-e, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete, és én azt válaszoltam: <<Bizony a harmadik angyal üzenete>>.” (Review and Herald, 1890. április 1.)

„Az Úr, az Ő nagy kegyelmében egy üzenetet küldött népének Waggoner és Jones testvérek által. Ez a téma hangsúlyosabban a világ elé hozza a magasságos Megváltót, és a világ bűneiért elszenvedett áldozatát. Az üzenet bemutatja Jézus hit általi megigazulását, és hívja az embereket, hogy elfogadják Krisztus igazságát, amely Isten parancsolatainak engedelmességében nyilvánul meg. Sokan szem elől tévesztették Jézust, ezért szükséges, hogy tekintetük Isten személyére irányuljon, az Ő érdemeire és az emberi család iránti változhatatlan szeretetére. Minden hatalom neki adatott, hogy gazdag ajándékokat osszon az embereknek, részesítve az Ő igazságának megfizethetetlen ajándékában, a segítség nélkül maradt emberiségnek. Isten parancsolata szerint ezt az üzenetet kell hirdetni az egész világon. Ez a harmadik angyal üzenete, amelyet a Szentlélek bőséges kitöltetése kísér, és hangos szóval hirdettetik.” (Ellen White Az 1888-as anyag)

Az első angyal örök evangéliumról szóló üzenetének, amihez csatlakozik a következő két angyal, célja, hogy hívja az embereket Isten imádására, mert „eljött az Ő ítéletének órája”. Mivel Isten Jézus Krisztus által ítéli meg az emberek titkait az evangélium és az Ő törvénye alapján, akkor nyilvánvaló, hogy a hármas angyali üzenetben az örökkévaló evangélium prédikálásának célja a lelkek felkészítése az ítéletre.

Az élet tökéletes harmóniája Isten törvényével az egyetlen eredményes felkészülés az ítéletre. Nyilvánvaló tehát, hogy ez az üzenet felszólít minden embert, hogy engedelmeskedjen Isten parancsolatainak. Más szavakkal, az igazsághoz hívja az embereket, mely által megállhatnak az ítéletben. Következésképpen, a hármas angyali üzenet fő célja Isten parancsolatainak megtartása, mert Krisztus Jézusban semminek nincs értéke, csak a szeretet által munkálkodó hitnek, azaz Isten szeretetének. Isten szeretete pedig az, „hogy megtartsuk az ő parancsolatait”, „a szeretet pedig a törvény betöltése”. A harmadik angyal üzenetének befejező szavai a hármas angyali üzenet összegzése a szentekről, akik készen állnak az Úrral való találkozásra.

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!”

Így hát az üzenet kezdő szavai, befejező szavai, és a hármas angyali üzenet összes többi kijelentése a szentekkel kapcsolatban három szóban foglalható össze: „hit általi megigazulás”. Tehát a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete, ezért a hit általi megigazulás prédikálása a harmadik angyal üzenetének hirdetését jelenti.

Valóban, mit használ ha tudjuk, hogy leomlott Babilon, és hogy nem kell elfogadnunk a fenevad bélyegét kezünkre vagy homlokunkra? Mit használ, ha beleegyezünk, hogy kijövünk Babilonból, milyen előny származna abból, ha tudjuk, hogy nem kell imádnunk a fenevadat, mi haszna Isten ereje nélkül, mi haszna az erő nélkül, amely megment a fenevad képének hamis imádatától, és az erő nélkül, amely kihoz minket a bűnből?

Ezért a hit általi megigazulás prédikálása az örökkévaló evangélium üzenetében nem más, mint a harmadik angyal üzenete lélekben és igazságban.

Csak az örökkévaló evangélium, az örökkévaló szövetség hit általi megigazulásról szóló üzenetének figyelmeztetései és kijelentései hatásosak az ítélettel, Babilon leomlásával és a hamis imádattal kapcsolatban.

Áldott az a férfi, és áldott az a nő, aki elfogadja ezeket az üzeneteket az őket kísérő erővel együtt.

„Az evangélium üzenete erre az időre – mondta Ellen White – benne van a harmadik angyal üzenetében, amely magába foglalja az első és a második angyal üzenetét, és amelyet hirdetni kell mindenütt, mert ez a jelenvaló igazság. Ennek a különleges jellegű üzenetnek nagy erővel kell előre haladnia. Az üzenetet nem szabad eltakarni elméletekkel és az emberek elgondolásaival.” (Ellen White, 15 LtMs, Lt20, 1900)

Fordító: Kovács László, Lektor: Viniczainé Csurgó Mariann