Categories
1888

A harmadik angyal üzenete – mi is ez, lélekben és igazságban?

Szerző: Alonzo Trévier Jones

Folyóirat: Review and Herald

Megjelenés dátuma: 1900.01.09

Láttuk, hogy szóban, formában és elrendezésben a harmadik angyal üzenete egy nagy hármas üzenet, amely megérleli a termést a világ végezetére, és egy népet készít fel az Úr számára. Most pedig azt fogjuk tanulmányozni, hogy mit is jelent ez az üzenet lélekben és igazságban.

Először is ez az örök Evangélium; és az Evangélium „Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére”. Ez „a bennetek lévő Krisztus, a dicsőségnek reménysége”. (KJV) Ez a “Testben megnyilvánuló Isten, „Benne [az Evangéliumban] az Isten igazsága nyilvánul meg abban hitből hitbe”. Hívja az embereket, hogy imádják „azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.”

Prédikálni ezt az örökkévaló Evangéliumot, amely maga a harmadik angyal üzenete, nem más tehát, mint hirdetni „Isten hatalmát minden hívőnek üdvösségére”. Ez a testben megnyilvánuló Isten hirdetése. Ez Isten igazságának hirdetése, amely a Jézus Krisztusban való hit által van mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek.

És mivel az evangélium „Isten hatalma az üdvösségre” azoknak, akik hisznek; és mivel Krisztus a szívben lakozik, Isten pedig csak „hit által” nyilvánul meg a testben; mivelhogy Isten igazsága „Jézus Krisztus hite által” van, és csak „hitből hitbe” fedeztetik fel; és mivel az igazi imádat csak az, amely hitből van, és mivel „hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni”, akkor teljesen világos, hogy a harmadik angyal üzenete lélekben és igazságban csak hit által van. És mivel minden, ami nem hitből fakad, bűn, azt jelenti, hogy minden, ami hit által van, az igazság. És mivel a harmadik angyal üzenete csak hit által van, a harmadik angyal üzenete maga a hit általi megigazulás.

Folytassuk! Ez az örökkévaló Evangélium oly módon hirdettetik, hogy minden embert arra hív, hogy Istent imádja, tekintettel arra, hogy „eljött az Ő ítéletének órája”. És mivel az embereket Isten törvénye fogja megítélni azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az Evangélium szerint a Jézus Krisztus által (Róma 2:12,16), nyilvánvaló, hogy az örökkévaló Evangélium hirdetésének a harmadik angyal üzenetében – amely mindenkit figyelmeztet az ítéletre – az a célja, hogy minden lelket felkészítsen, aki akarja, hogy fel legyen készítve erre az ítéletre. És mivel az ítéletre való egyetlen előkészület az élet tökéletes összhangja az Isten törvényével – testben, lélekben és szellemben -, ez az üzenet elkerülhetetlenül minden embert arra szólít fel, hogy tartsa meg Isten parancsolatait. Így tehát, az evangélium egyetlen valódi célja – amely csak hit által történik – Isten parancsolatainak megtartása; mert Krisztus Jézusban semminek sincs értéke, csak a hitnek, mely szeretet által munkálkodik – Isten szeretete -, az Isten szeretete pedig „az ő parancsolatainak megtartása” és „a törvénynek betöltése a szeretet”. A harmadik angyal üzenetének záró szavai nem mások, mint a nagy hármas angyali üzenet következtetése a szentekre nézve és azokra, akik fel vannak készítve az Úrral való találkozásra a következő kijelentés által: „Itt vannak a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” Így a harmadik angyal üzenetének kezdő szavai, záró szavai és a szentekre vonatkozó összes többi szó a következő három szóban van összefoglalva: „hit általi megigazulás”.

Így a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete, és a hit általi megigazulás hirdetése pedig a harmadik angyal üzenetének hirdetése. Igaz, hogy ez a hármas üzenet hirdeti Babilon bukását, és hívja Isten népét, hogy menjenek ki Babilonból. Igaz, hogy ez az üzenet figyelmezteti az embereket a fenevad és annak képének imádása ellen. De mi haszna lenne pusztán Babilon leomlása hirdetésének csak a fenevad és képe imádata elleni figyelmeztetésnek Isten hatalma nélkül, amely kihozza az embereket Babilonból, a hatalom nélkül, amely megmenti őket a fenevad és annak képének imádatától? Ezért az örökkévaló Evangélium – a hit általi megigazulás hirdetése a harmadik angyal üzenete lélekben és igazságban; mert ez maga az az elem – az egyetlen elem, amely hatásossá teheti az üzenet bejelentéseit és figyelmeztetéseit.

Lehet, hogy egyesek szélsőséges kijelentésnek tarthatják azt, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete. Annak érdekében, hogy amennyire lehet, elkerüljük, hogy valaki egy ilyen következtetésre jusson, íme néhány tekintéllyel teljes kijelentés erről az igazságról [melyeket Ellen G. White írt, a ford.]. A következő szavak az 1890. április 1-jei Review and Herald címlapján találhatók:

„Néhányan írtak nekem azt kérdezve, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete? Én pedig azt feleltem: «Ez valóban a harmadik angyal üzenete.»”

Egy tasmániai Hobart-ból való bizonyságtételben, mely 1895. május 1-jei keltezésű, és amelyet 1896. november 18-án tettek közzé, a következő szavak találhatók:

„Nagy irgalmában az Úr nagyon értékes üzenetet küldött népének Waggoner és Jones testvérek által. Ennek az üzenetnek az volt a célja, hogy kiemelkedőbben a világ elé hozza a keresztre feszített Megváltót, az egész világ bűneiért való áldozatot. Ez az isteni Kezesben való hit általi megigazulást mutatta be; arra hívta az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát, amely Isten minden parancsolata iránti engedelmességben nyilvánul meg. Sokan szem elől tévesztették Jézust. Nekik arra van szükségük, hogy tekintetüket az Ő isteni Személyére fordítsák, az Ő érdemeire és az emberi család iránti változatlan szeretetére. Minden hatalom az Ő kezébe adatott, hogy gazdag ajándékokat nyújthasson az emberek számára, a tehetetlen embernek átadva az Ő igazságának felbecsülhetetlen értékű ajándékát. Ez az az üzenet, melyet megparancsolt Isten, hogy hirdettessék a világnak. Ez a harmadik angyal üzenete, amelyet hangosan kell hirdetni, és amelyet a Szent Lélek nagy mértékű kitöltetése kell, hogy kövessen … Kegyelme Evangéliumának ezt az üzenetét világos és pontos formában kellett felajánlani az egyháznak, oly módon, hogy a világ ne mondhassa tovább, hogy a Hetednapi Adventisták egyedül a törvényt és csakis a törvényt hirdetik anélkül, hogy hirdetnék vagy hinnének Krisztusban…”

„Sátán jól meghatározott terve volt az, hogy elrejtse a Megváltó képét, és arra késztesse az embereket, hogy az emberre nézzenek, hogy emberben bízzanak, és arra legyenek nevelve, hogy az embertől várjanak segítséget. Évek óta az egyház az emberre nézett és sokat várt tőle, de nem fordította tekintetét Jézusra, akiben az örök életünk reményei összpontosulnak. Következésképpen, Isten egy bizonyságot küldött szolgáinak, amely bemutatta az igazságot úgy, ahogy az Jézusban van, egy olyan bizonyságot, amely a harmadik angyal üzenete, megkülönböztetett és világos megfogalmazásban …”

„Ezt a bizonyságot kell hirdetni a földnek mind a végső határáig. Bemutatja a Törvényt és az Evangéliumot, tökéletes egésszé egyesítve őket. Tanulmányozzátok Róma 5. fejezetét, és az 1János 3. fejezetét a 9. verstől a fejezet végéig.”

Tehát nyilvánvaló és ismételten megerősített, hogy a harmadik angyal üzenete lélekben és igazságban a hit általi megigazulás, az örökkévaló Evangélium, Isten hit által kinyilatkoztatott igazsága, amely hithez vezet Isten parancsolatainak és a Jézus hitének megőrzésében.

Egy személy bejelentheti Babilon leomlását, és hirdetheti a fenevad és annak képének imádata elleni figyelmeztetést, és mégis, ha az a személy nincs megigazítva a Jézus Krisztus hite által, és nincs Isten igazsága benne és rajta, igazság, mely Jézus Krisztus hitéből fakad, akkor ő maga is Babilon része lesz, és imádni fogja a fenevadat és annak képét. A harmadik angyal üzenete nem száraz szavakból álló üzenet: az üzenet Isten Evangéliumának lelkében és igazságában áll, amely a hit általi megigazulás – pontosan az „Isten parancsolatainak és a Jézus hitének” a szívben és az életben való megtartása. És amikor annak, aki a harmadik angyal üzenetét hirdeti, megvan ez az üzenet az életében, és amikor ez az üzenet maga az ő élete; amikor ő hit által van megigazítva, amikor hit által él és Krisztus igazságában van felöltözve, amely hit által van, és csak AZUTÁN hirdeti Babilon leomlását és hívja fel a figyelmet a fenevad és annak képének imádata ellen, akkor üzenetében meglesz a hatalom, hogy megmentsen lelkeket Babilonból, és megakadályozza őket abban, hogy imádják a fenevadat és annak képét. Üzenetében hatalom lesz arra, hogy megszabadítsa a lelkeket a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára, amely az egyetlen vallásszabadság.

Íme, a Galatabeliekhez írt levél miért része teljes mértékben a harmadik angyal üzenetének.