Categories
1888

A harmadik angyal üzenete: mi is az?

A harmadik angyal üzenete: mi is az?

Szerző: Alonzo Trévier Jones

Folyóirat: Review and Herald

Megjelenés időpontja: 1900. január 2.

„A harmadik angyal üzenete” kifejezés a Jelenések könyvének 14. fejezetében szereplő azon üzenetre utal, amelyet a harmadik angyal hordoz, követve két másik olyan angyalt, amelyeknek szintén egy-egy üzenetük van. E három angyal üzenete összefonódik, a harmadik lévén a csúcspont, ami nem szűnik meg hangzani, míg a föld termése nincs megérve és előkészítve az Úr eljövetelére, hogy azt learassa.

Önmagában a harmadik angyal üzenete, ahogyan azt az ő szavai hirdetik, elválasztva a másik két üzenettől, a következőképpen hangzik: „És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: «Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!»”

Ez a harmadik angyal üzenete, mintha el lenne választva a másik kettőtől. De valójában nem tekinthető úgy, mint egy különálló üzenet, és nem is lehet különválasztani, mintha ez egy egyedüli üzenet lenne a világnak; mivel az első szavak, amelyek rá vonatkoznak a következők: „És harmadik angyal is követé azokat”. Így maga az üzenet első szavai nemcsak erre az egyre utalnak, hanem a két előzőre is. A görög nyelvre fordított „követé” szó nem különálló követést jelent, nem csak követve, hanem „követvén valakivel”, ahogyan a katonák követik a kapitányukat vagy a szolgák az ő urukat; tehát „követvén valakit valamiben”, „valaki engedve magát vezetni”. Amikor dolgokról van szó, akkor a görög szó jelentése: „következik mint eredmény”, „annak következményeként következik, ami előtte történt”. Ilyen módon, ami a személyeket illeti, a harmadik angyal a két előbbit követi; az üzenete pedig – dolog lévén – az eredménye vagy következménye a másik kettőnek, amely előtte elhangzott.

A másodikról hasonlóképpen van írva: „És más angyal követé azt”. Ahogyan a harmadik angyal követi őt, úgy a második angyal is követi az elsőt. És az elsőről az van írva: „És láték más angyalt repülni…”. Ez az első a három egymás után következő angyal közül. Következik egy másik, majd a harmadik velük együtt. Létezik egy folyamat a felemelkedésük sorrendjében; de a három egymást követő felemelkedése után, ők közösen folytatják tovább, egyként. Az első hirdeti a saját üzenetét; a második követi őt és társul az elsővel; a harmadik követi őket, és csatlakozik hozzájuk; így tehát, amikor a három angyal egyesül, és együtt haladnak egyesített erővel, egy erős hármas angyali üzenetet alkotnak, amit hangos szóval hirdetnek. Mindegyikükre szükség van ahhoz, hogy a harmadik angyal üzenete teljessé váljon; és a harmadik angyal üzenete valójában nem hangozhat el a másik kettő hirdetése nélkül.

Mi is tehát a hármas angyali üzenet, figyelembe véve annak mindegyik részét?

Itt van az első:

„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, Ezt mondván nagy szóval: «Féljétek az Istent, és Néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, Aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.»”

Itt a második:

„És más angyal követé azt, mondván: «Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.»”

Itt pedig a harmadik rész:

„És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: «Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!»”

Szemügyre véve mindhárom üzenet megfogalmazását, felfedezhető az a görög szóból eredő gondolat, amely „követé”-ként van fordítva, és jelentése „következményeként következik”. Az első angyalnál van az örökkévaló evangélium, hogy hirdesse azt minden teremtménynek, mindenkit arra hív, hogy féljék az Istent, Neki adjanak dicsőséget és imádják Őt, mert eljött az Ő ítéletének órája. Az üzenet visszautasítása egy olyan állapotot hoz létre, amelyet a második angyal szavai az elutasítás következményeként mutatnak be. Az első üzenet visszautasítása és az azt követő következmények miatt, amelyeket a második angyal jelentett be, egy másik állapot jön újra létre, mint egy következmény. Ez szükségessé teszi, hogy a harmadik angyal kövesse őket hangos szóval hirdetve félelmetes üzenetét azon szörnyű gonoszságok ellen, amelyeket az első üzenet elutasításának kettős következménye idézett elő.

A tény, hogy a harmadik angyal hangja és munkája összeolvad az elsőével, világosan kitűnik záró szavaiból: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!”, mivelhogy mindig is ez képezte az örökkévaló evangélium hirdetésének tárgyát, Isten félelmének lényege, hogy dicsőséget adjunk Neki, imádván „Azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait”. Isten parancsolatainak és Jézus hitének megtartása az egyetlen dolog, amely lehetővé teszi bármely léleknek, hogy megálljon az Ő ítéletének óráján, amiről az első angyal azt mondja, hogy „eljött”.

Közvetlenül a harmadik angyal szavainak befejezése után hallatszik: „És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: «Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva»”. Ettől a pillanattól és közvetlenül utána következik: „És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala: «Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megérett»”.

Jézus maga is mondta: „Az aratás pedig a világ vége” (Máté 13:39). Ismétlem: a harmadik angyal különleges módon figyelmeztet minden embert a fenevad és képének imádata ellen, bármelyek legyenek is ezek; és a Jelenések 19:11-21 versekből megtudjuk, hogy a fenevad és annak képe „elevenek” akkor, amikor az Úr az ég felhőin eljön, és „együtt” pusztulnak el az eljövetelének fényességétől. Ezek a tények azt mutatják, hogy a harmadik angyal üzenete erőteljes, hármas, egy hangos kiáltás, amely eljut minden nemzetséghez, ágazathoz, nyelvhez és néphez, pontosan az Úr eljövetele előtt; üzenet, amely learatja a föld termését, és egy népet készít elő az Úrnak. Így hát, ez Isten utolsó üzenete a világ felé. Tehát, egy szóban, formában és elrendezésben ez a harmadik angyal üzenete.